Henri III (1575-1589)

Denier tournois X Double tournois

Douzain X Sol parisis X Double sol parisis

1/2 Teston X Teston X 1/8 Ecu X 1/4 Ecu X 1/4 Franc X 1/2 Franc X Franc

1/2 Ecu X Ecu
DENIER TOURNOIS


Emission Cliché Collection
n.d. CGB
1578 Aucun cliché disponible -
1579 Aucun cliché disponible -
1580 Aucun cliché disponible -
1585 CGB
1586 iNumis
1586 Aucun cliché disponible -
1587 CGB
1588 iNumis